Verhuur paarden camionettes

Huurvoorwaarden Renault Traffic

1. PRIJZEN

 • Onze prijzen zijn inclusief: BTW, omniumverzekering met € 1750 vrijstelling (tevens waarborg), reisbijstandsverzekering
 • Dieselverbruik is ten laste van de huurder, de wagen wordt met een volle tank afgeleverd en deze dient opnieuw met een volle tank ingeleverd te worden. Eventueel verschil is ten laste van de huurder en zal doorgerekend worden aan de huurder.
 • Annulatieverzekering dient de huurder zelf af te sluiten en is dus niet inbegrepen
 • 2100 km per week zijn inbegrepen, extra kilometers aan € 0,20 /km btw incl
 • Voorschot van 30% ter reservatie van het voertuig
 • Prijzen per verhuurtermijn zijn terug te vinden onze website; www.gprenting.be
 

2. VERHUURTERMIJNEN

 • 1 dag 150 km. Incl.
 • 1 week 2100 km incl.
 • 2 weken 4200 km incl.
 • Verhuurprijs en voorwaarden voor langetermijnverhuur op aanvraag.
 

3. UITRUSTING

 • Renault Traffic 8+1
 • Lederen interieur
 • Dakkoffer (optie)
 • Sneeuwkettingen
 

4. WAT NIET WORDT TOEGELATEN

 • Roken in de gehuurde voertuigen is niet toegelaten
 • Huisdieren enkel na overleg met verhuurder
 • Zonder schriftelijk en uitdrukkelijke toestemming van GP Renting is het verboden om door de huurder de gehuurde goederen onder te verhuren aan derden.
 

5. VOORWAARDEN

 • Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.
 • In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (bv. bij schade, panne of dergelijke) heeft de verhuurder het recht een vervangvoertuig in te schakelen indien wij over deze mogelijkheid beschikken zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping. Indien niet beschikbaar kan GP Renting de reservering annuleren. Betaalde gelden en voorschotten worden in dit geval volledig terugbetaald.
 • Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.
 • Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan de verhuurder van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
 • Eventuele problemen bij motor of onderstel: Renault assistance vanuit België: 0800 15 0 51. Renault assistance vanuit het buitenland: 0032 2 370 64 60
  Bij ongeval of pech: TVM truck en car assistance via 0032 (0)78 15 11 63
  Dit steeds met vermelding van de nummerplaat op naam van verhuurder GP Renting.
  Schade onderweg dient binnen de 24 uur telefonisch aan ons te worden gemeld zodat wij vóór terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen.
 • Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de wagen ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld. LET OP: de huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa, zie CoC) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.
 • Bij niet-reiniging van het gehuurde voertuig wordt € 40 aangerekend.
 • Boetes veroorzaakt tijdens de huurperiode zijn steeds ten laste van de huurder.
 • Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder (met waarborg en eventuele meerprijs)
 • Partijen erkennen dat deze Overeenkomst tot Onderverhuur onmiddellijk en middels schriftelijke kennisgeving door de partij die zichzelf identificeert als de eigenaar van de Goederen (de Eigenaar) aan elk der partijen kan worden beëindigd indien de huurovereenkomst waaronder de Eigenaar de goederen aan de verhuurder verhuurt, wordt beëindigd of indien de verhuurder wezenlijk in strijd handelt met de bepalingen daarvan of indien deze Overeenkomst tot Onderverhuur niet in overeenstemming is met de akte van toestemming tot onderverhuur zoals door de Eigenaar aan de Verhuurder opgelegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot Onderverhuur krachtens deze bepaling, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar de Goederen aan de Eigenaar overhandigen zonder dat hij zich op enig retentierecht kan beroepen. Indien en wanneer de Eigenaar de Overeenkomst tot Onderverhuur met de Huurder wenst voort te zetten, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar een huurovereenkomst sluiten voor de resterende duur van deze Overeenkomst tot Onderverhuur en onder dezelfde bepalingen. Dit wordt geacht een derdenbeding te zijn, waarop de Eigenaar zich rechtstreeks kan beroepen.
 

6. BETALING

 • Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van 30% te worden voldaan. Het restant van de huursom moet uiterlijk 14 dagen voor vertrek in ons bezit zijn. Betalingen in cash of met bankoverschrijving. Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door ons geannuleerd. In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht (zie artikel 7).
 

7. ANNULERING DOOR DE HUURDER

 • Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: – bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrekdag: het verschuldigde voorschot – bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag: 50 % van de huursom – bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag vóór vertrek: 90 % van de huursom – bij annulering op de vertrekdag zelf of later: de volledige huursom.
 

8. OVERIG

 • Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.
 

Bij het betalen van het voorschot bij de reservering gaat u automatisch akkoord met deze huurvoorwaarden.

Wij danken u voor uw aanvraag!

Aanvragen zijn vrijblijvend en wij proberen u zo spoedig mogelijk van een correcte prijsofferte te voorzien. In dringende gevallen kan u ons ook telefonisch bereiken op +32 (0)485 20 20 77