Verhuur paarden camionettes

Huurvoorwaarden Stephex 2-paards camionette

1. PRIJZEN

 • Onze prijzen zijn inclusief: btw, omniumverzekering met € 1250 vrijstelling die van toepassing is op elke eigen schade en reisbijstandsverzekering.
 • De huurwaarborg bedraagt € 250 bij halve- en volledige dag, € 500 bij alle overige huurperiodes.
 • In geval van stoffelijke schade wordt er een extra van € 1000 of € 750 betaald door de huurder om de vrijstelling te voldoen
 • Dieselverbruik is ten laste van de huurder, de wagen wordt met een volle tank afgeleverd en deze dient opnieuw met een volle tank ingeleverd te worden.
  Eventueel verschil is ten laste van de huurder en zal doorgerekend worden aan de huurder.
 • Extra kilometers aan € 0,30/km btw incl.
 • Voorschot van € 50 per gereserveerde dag.
 • Prijzen per verhuurtermijn zijn terug te vinden onze website; www.gprenting.be
 

2. VERHUURTERMIJNEN

 • Halve dag: max. 4 uur  60 km incl.
 • Weekdag: maandag tot vrijdag 125 km incl.
 • Weekenddag: zaterdag/ zondag/ feestdagen 125 km incl.
 • Weekend: zaterdag en zondag 250 km incl.
 • Midweek: maandag tot vrijdag 500 km incl.
 • Week: maandag tot zondag 600 km incl.
 • Verhuurprijs en voorwaarden voor langetermijnverhuur op aanvraag.
 

3. UITRUSTING

 • Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B4.
 

4. WAT NIET WORDT TOEGELATEN

 • Roken in het gehuurde voertuig is niet toegelaten
 • Huisdieren zijn niet toegelaten
 • Zonder schriftelijk en uitdrukkelijke toestemming van GP Renting is het verboden om door de huurder de gehuurde goederen onder te verhuren aan derden.
 

5. VOORWAARDEN

 • Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.
 • In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (bv. bij schade, panne of dergelijke) heeft de verhuurder het recht een vervangvoertuig in te schakelen indien wij over deze mogelijkheid beschikken zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping.
 • Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.
 • Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan de verhuurder van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
 • Schade onderweg dient binnen de 24 uur telefonisch aan ons te worden gemeld zodat wij vóór terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen.
 • Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt het gehuurde voertuig ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld. LET OP: de huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten massa, zie CoC) alsook aan eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.
 • Boetes veroorzaakt tijdens de huurperiode zijn steeds ten laste van de huurder.
 • Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder (met waarborg en eventuele meerprijs)
 • Bij niet-reiniging van het gehuurde voertuig wordt € 40 aangerekend.
 • De bestuurder komt persoonlijk het voertuig ophalen met geldig rijbewijs, is 18 jaar of ouder.
 • Het vooraf betaalde voorschotbedrag van €50 per gereserveerde dag zal bij annulatie ingehouden worden.
 • Partijen erkennen dat deze Overeenkomst tot Onderverhuur onmiddellijk en middels schriftelijke kennisgeving door de partij die zichzelf identificeert als de eigenaar van de Goederen (de Eigenaar) aan elk der partijen kan worden beëindigd indien de huurovereenkomst waaronder de Eigenaar de goederen aan de verhuurder verhuurt, wordt beëindigd of indien de verhuurder wezenlijk in strijd handelt met de bepalingen daarvan of indien deze Overeenkomst tot Onderverhuur niet in overeenstemming is met de akte van toestemming tot onderverhuur zoals door de Eigenaar aan de Verhuurder opgelegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst tot Onderverhuur krachtens deze bepaling, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar de Goederen aan de Eigenaar overhandigen zonder dat hij zich op enig retentierecht kan beroepen. Indien en wanneer de Eigenaar de Overeenkomst tot Onderverhuur met de Huurder wenst voort te zetten, zal de Huurder op eerste verzoek daartoe van de Eigenaar een huurovereenkomst sluiten voor de resterende duur van deze Overeenkomst tot Onderverhuur en onder dezelfde bepalingen. Dit wordt geacht een derdenbeding te zijn, waarop de Eigenaar zich rechtstreeks kan beroepen.
 

6. BETALING

 • De huurprijs dient betaald te zijn bij afhaling, bij het terugbrengen van de truck wordt de eventuele afrekening gemaakt van de overschreden kilometers.
 

7. VERZEKERING

Het voertuig is verzekerd door bemiddeling van verzekeringsmakelaar, Q&O Horse Insurance, Westerlaan, 1 B-8790 WAREGEM (www.qeno.be)

Het voertuig is standaard verzekerd voor:

 • Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (vrijstelling € 250,00)
 • Onafhankelijke rechtsbijstand
  Het voertuig is bijkomend verzekerd (uiteraard voor zover de volledige omnium door GP Renting is onderschreven, u gelieve zich vooraf te vergewissen)
 • Volledige omnium (brand, diefstal, botsing met dieren, ruitbreuk, natuurgeweld, vandalisme en stoffelijke schade), vrijstelling € 0,00 bij ruitbreuk, vrijstelling € 200,00 bij brand en diefstal, vrijstelling € 1250,00 bij stoffelijke schade.
 • Deze omniumverzekering is wellicht de meest uitgebreide polis op de Belgische markt (accidentele schade door vervoerde paarden is mee gedekt)
 • Onbeperkte dekking voor takelen en slepen na ongeval voor zover u gebruik maakt van Renault Assistance (24/7) T. +32 800 15 051 (*)

(*) in die gevallen waarbij de plaatselijke overheid beslist wie takelt (bv. op een autosnelweg) dan is het raadzaam de takeling tot de dichtstbijzijnde afrit te laten uitvoeren, daarna Renault Assistance, te laten overnemen (héél belangrijk naar de kostprijs van de takeling toe). In alle andere gevallen zal GP Renting kosten doorbelasten naar de huurder

Voor meer details zoals verplichtingen, uitsluitingen, verhaal op de verzekerde verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden die beschikbaar zij op eenvoudige aanvraag bij Q&O Horse Insurance

Afspraken bij schade door ongeval:

 • Bij ongeval met schade: schadeaangifte overmaken aan GP Renting binnen de 3 dagen na het ongeval zodat GP Renting in overleg met Q&O Horse Insurance een onafhankelijke voertuigdeskundige kan gelasten met het oog op een spoedige herstelling
 • Bij algehele of gedeeltelijke diefstal: klacht indienen bij de Politie dit binnen de 12 uren na de feiten + schadeaangifte overmaken aan GP Renting dit binnen de 12 uren na de diefstal of poging tot diefstal + aanleveren van originele sleutels en overige boorddocumenten aan GP Renting tevens binnen de 12 uren na de diefstal
 • Bij ruitbreuk: GP Renting verwittigen, zodat deze een afspraak kan maken bij een door verzekeraar erkende hersteller

Afspraken bij pech:

 • GP Renting contacteren

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.

Wij danken u voor uw aanvraag!

Aanvragen zijn vrijblijvend en wij proberen u zo spoedig mogelijk van een correcte prijsofferte te voorzien. In dringende gevallen kan u ons ook telefonisch bereiken op +32 (0)485 20 20 77